Woonmogelijkheden voor (ex-)cliënten in het Cox Kwartier

Voor: Centrale Cliëntenraad Altrecht (CCRA)

Wanneer: februari - augustus 2005

Wat: onderzoek en rapportage

De Centrale Cliëntenraad van Altrecht wil zorgen voor een goede invulling van de veranderingen op de WA-Hoeve in Den Dolder. Daarvan is één van de doelen van de CCRA zich inzetten voor verruiming van de woonmogelijkheden voor (ex-)cliënten .

De komende jaren vinden er veel veranderingen plaats op het terrein van de WA-Hoeve in Den Dolder. Dit heeft alles te maken met een andere kijk op zorgverlening en de plek van dé cliënt in de samenleving. Fysiek zal er op de WA-Hoeve een en ander veranderen; er blijven enkele panden in gebruik van Altrecht voor zorgfuncties; andere panden en paviljoens worden gerenoveerd, wisselen van bestemming, worden gesloopt en er zullen ook nieuwe panden worden gebouwd. Het project Historische Middenas of ook wel Cox kwartier genoemd.

De Hoeve zal intensiever gebruik worden, er zal meer gewoond en gewerkt gaan worden. Bij deze ontwikkelingen zijn vele spelers betrokken: Altrecht als huidige eigenaar van de panden en de grond, de woningbouwcorporatie de Seyster Veste als ontwikkelaar en toekomstig beheerder van enkele panden, de Provincie Utrecht en gemeente Zeist etc. Het project waaraan gewerkt wordt is de Historische Middenas. Voor de verruiming van de woonmogelijkheden voor (ex-)cliënten biedt het project van de Middenas reële kansen.

Nauw verweven met de veranderingen op de WA-Hoeve is de veranderende kijk op zorgverlening en de plek van dé cliënt in de samenleving. Als de extramuralisering voortgaat welke gevolgen heeft dit dan voor (ex-)cliënten? Kunnen zij terecht in een woning (al dan niet met zorg) waar ze zouden willen wonen, bijvoorbeeld op de WA-Hoeve? En hoe zouden (ex-)cliënten die zelfstandige woonruimte dan kunnen verwerven?

Eind februari 2005 is het zicht van de CCRA op de ontwikkelingen klein. De CCRA heeft het gevoel onvoldoende informatie te hebben en te krijgen. Mede hierdoor lijkt zij nu niet in staat om de ontwikkelingen van de Middenas te beïnvloeden. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om het realiseren van woningen onder regie van de Cliëntenraad! Wel gaat het om grip op en beïnvloeding van de ontwikkelingen van de Middenas. De Cliëntenraad heeft Schipper HSD benaderd om de raad bij te staan met advies en onderzoek voor het beschikbaar krijgen van woningen voor (ex-)cliënten op het terrein van de WA-Hoeve.

Proces en rapportage

Na samen met de CCRA de wensen en behoeften in kaart te hebben gebracht, is informatie verzameld, doorgesproken en uiteindelijk vastgelegd in een rapportage.

In de rapportage worden twee ontwikkelingen beschreven die voor (ex-)cliënten van groot belang zijn voor het wonen aan de middenas.

Als eerste wordt ingegaan op de ontwikkeling Hart van de Heuvelrug en de Historische Middenas. Dit vormt ook de aanleiding van deze exercitie. Hierop volgt een uitwijding over extramuralisering. Een van de processen die ook de achtergrond vormt voor de ontwikkelingen op de Middenas. Maar zeer zeker ook aansluit op één van de doelen van de CCRA, verruiming van de woonmogelijkheden voor (ex-)cliënten.

Ten tweede wordt aandacht besteed aan het in de regio Utrecht gehanteerde woonruimteverdeelmodel. Willen (ex-)cliënten zelfstandige woonruimte in de regio verwerven, ook aan de Middenas, dan zullen ze van dit model gebruik moeten maken.

Ten derde wordt door het analyseren van rapportages van onderzoek naar woonwensen van (ex-)cliënten inzicht verschaft in de woonwensen van (ex-)cliënten.

Ten slotte bevat de rapportage de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de daadwerkelijke behoefte onder (ex-)cliënten van Altrecht om aan de Middenas te gaan wonen.

Hiermee wordt geprobeerd een antwoord te geven op de vraag of het proces van vermaatschappelijking en de tot op heden gehanteerde spelregels van woonruimteverdeling aansluiten bij het zelfstandig gaan wonen van (ex-)cliënten. En tevens de CCRA van informatie voorzien om hun belangen te kunnen behartigen.

Persoonlijke overweging

Ik realiseer me heel goed dat vermaatschappelijking meer is dan een woning, een dak boven je hoofd. Het gaat bij het vermaatschappelijkingproces zeker ook om het aanbod van zorg en ondersteuning op andere levensterreinen, de persoonlijke verzorging en begeleiding, dagactiviteiten en/of werk, sociale contacten en ontspanning. Deze exercitie is daarin beperkt en is gefocust op (zelfstandig) wonen.

cox kwartier