Evaluatie familievertrouwenspersoon

Voor: begeleidingscommissie familievertrouwenspersoon, regio Midden-West Utrecht

Wanneer: september 2007 – januari 2008

Wat: evaluatieonderzoek

Het project familievertrouwenspersoon GGz is in september 2006 gestart en kent een proefperiode van twee jaar. De familievertrouwenspersoon is werkzaam voor drie organisaties (Altrecht, Kwintes en de SBWU) die zich richten op mensen met psychiatrische problematiek. Hiervoor is gekozen omdat deze instellingen al langere tijd de samenwerken. Er is sprake van een grote overlap in de cliëntenbestanden van deze organisaties. Vragen van familieleden kunnen betrekking hebben op zowel de behandeling als op het gebied van wonen/woonproblematiek. En als laatste wordt de onafhankelijkheid van de familievertrouwenspersoon benadrukt als deze in dienst is van meerdere instellingen.

Het project familievertrouwenspersoon wordt inhoudelijk begeleid door een begeleidingscommissie. In deze commissie zijn alle betrokken organisaties (Altrecht, Kwintes, SBWU) vertegenwoordigd en nemen ook de regionale familieorganisaties, Ypsilon en Labyrint~In Perspectief, deel.

Het evaluatieonderzoek biedt naast de vraag hoeveel mensen/naasten contact met de familievertrouwenspersoon hebben gehad, nadrukkelijk aandacht aan de bekendheid, de aard en het verloop van het contact onderzocht. Het onderzoek is o.a. uitgevoerd door middel van een telefonisch interviews onder vierentwintig familieleden en negen hulpverleners waarbij een itemlijst is gehanteerd.

In de rapportage is uitgebreid beschreven wat de interviews aan informatie hebben opgeleverd in relatie tot de evaluatievragen, worden conclusies getrokken en zijn enkele aandachtspunten, voor het gehele project, als voor de drie afzonderlijk deelnemende instellingen, benoemd.

familievertrouwenspersoon