Evaluatie 'Uit het isolement'

Voor: Depressie Vereniging

Wanneer: september – december 2015

Wat: evaluatie project 'uit het isolement', thematisch lotgenotencontact voor mensen met een depressie.

De Depressie Vereniging heeft haar pilotproject 'Uit het isolement' georganiseerd. De pilot heeft gelopen van december 2014 t/m november 2015. Schipper HSD heeft een evaluatieonderzoek uitgevoerd onder de 77 deelnemende lotgenoten en 34 gespreksleiders die afgelopen jaar geworven zijn.

Dit onderzoek heeft plaats gevonden door:

• Een gestructureerd gesprek met de projectleider aan de hand van een itemlijst. De itemlijst is samengesteld op basis van de gestelde doelen/resultaten/randvoorwaarden.

• Een groepsgesprek met de gespreksleiders, op basis van de itemlijst.

• Een korte enquête onder de deelnemers aan de gespreksgroepen. De enquête is opgesteld aan de hand van de geformuleerde doelen/resultaten, en bevat met meerkeuzevragen en stellingen.

De relevante informatie uit de gesprekken met de projectleider en de gespreksleiders is verwerkt. De opbrengst van de enquête is geïnterpreteerd en beschreven. Een evaluatierapport van het pilotproject is opgesteld.