EHBO voor RCO's

Voor: Voice Nederland

Wanneer: april 2007 – oktober 2009

Wat: coördinator projectactiviteiten

Eerste Hulp Bij Onafhankelijkheid (EHBO) voor Regionale Cliënten Organisaties (RCO’s)

Veel RCO’s hebben behoefte aan onderlinge uitwisseling en ondersteuning bij het kunnen omgaan met de eisen die aan hen gesteld worden in een veld dat sterk aan verandering onderhevig is. Veranderende wet- en regelgeving, zoals de Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), marktwerking in de zorg en een terugtredende overheid stellen nieuwe eisen aan producten en werkwijze van RCO's. Daarmee veranderen ook de financieringsmogelijkheden van RCO's. Het aantal potentiële afnemers van diensten en producten van RCO's neemt toe, hun vragen zijn zeer divers. Elke financier stelt eigen eisen aan subsidieaanvragen, projectomschrijvingen, rapportages en verantwoording. Om hier op in te kunnen spelen heeft Voice haar deelnemers het project EHBO aangeboden.

Voice wil met het project EHBO bereiken dat de deelnemers, pro-actief en ondernemender klanten en markten voor zich kunnen winnen. En daarmee als maatschappelijk ondernemer een volwaardige partij zijn in de regio bij de vormgeving en uitvoering van de belangenbehartiging van haar doelgroepen.

In het project zijn de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de RCO’s uitgangspunt. De deelname door RCO’s aan het project is niet vrijblijvend. Voice wil de RCO’s met het project een stevige stimulans geven tot professionalisering en vermaatschappelijking. Dit zal voor veel RCO’s ook in meer of mindere mate een cultuuromslag vereisen.

Deelnemers: 27 RCO’s die deelnemer zijn van Voice.

Projectteam: bestaat uit Renée Smulders (directeur samenwerkingsverband Voice Cliëntenbond in de GGZ), Niki Schipper, coördinator projectactiviteiten EHBO en twee freelance trainers die ook adviseren over de invulling van het hele traject en het eindresultaat.

Projectgroep: bestaat uit drie afgevaardigden van RCO’s, die het projectteam bijstaat.

De vijf ontwikkelde werksporen

1. Trainingen. 10 tweemaandelijkse landelijke trainingen van één dagdeel hebben plaatsgevonden. Met als thema’s: financieel beheer; ‘het product’ ervaringsdeskundigheid; PR & communicatie; het bestuur van een RCO; de relatie met de gemeente etc.. De trainingen sluiten aan bij de leervragen van de deelnemers.

2. Maatgerichte ondersteuning. Regelmatig is er telefonisch contact tussen de activiteitencoördinator en de deelnemers over inhoud en voortgang van de trainingen, invulling van thema’s, voortgang van opdrachten, regionaal materiaal voor de training en resultaten van de trainingen op regionaal niveau.

De diversiteit onder de deelnemers is zeer groot; RCO’s verschillen onderling op factoren als grootte van de organisatie, mate van professionaliteit, doelen en werkwijze, bestaansgeschiedenis en werkgebied. Daarom is lopende het project aandacht besteed aan individuele leervragen en individuele coaching op locatie.

3. Informatievoorziening, nieuwsbrief en website. Elke 2 maanden verschijnt de nieuwsbrief EHBO met de voortgang van het project en enkele vaste rubrieken zoals: een deelnemer centraal, mededelingen en nieuwtjes. Daarnaast wordt aangehaakt bij het thema dat centraal staat in de training. Op een besloten deel van de website is een dossier van het project voor deelnemers van Voice toegankelijk.

4. Ontwikkelen van een extern netwerk. Tijdens een aantal trainingen zijn externe deskundigen aanwezig om hun kennis over te dragen. Tevens heeft Voice als landelijke belangenbehartiger van de RCO’s opgetreden, bijvoorbeeld richting het ministerie van VWS, de VNG en MEE Nederland in relatie tot de pakketmaatregelen AWBZ 2009 en de gevolgen voor de cliëntenondersteuning.

5. Een handboek waarin de opbrengsten van het project zijn vastgelegd en een slotconferentie. ‘Werkboek voor Eerste Hulp bij onafhankelijkheid (EHBO) voor Regionale Cliëntenorganisaties’ wat is ontwikkeld via deskundigheidsbevordering van RCO’s rondom 10 thema’s die van belang zijn bij hun maatschappelijk ondernemerschap.

Coördinatie projectactiviteiten is het ondersteunen van het projectteam en het totale project, dit omvat werkzaamheden zoals:

• Het organiseren van een startconferentie.

• Stimuleren van RCO’s tot deelname aan Voice en EHBO.

• Het (mede) organiseren van de landelijke trainingen/workshops EHBO.

• Het leveren van een bijdrage aan maatgerichte ondersteuning.

· Het verzamelen van informatie van RCO’s en hun voortgang t.a.v. EHBO.

· Het informeren van de RCO’s over de voortgang van het project.

· Het verzamelen en verwerken van materiaal en informatie voor op de website en voor de nieuwsbrief.

· Een bijdrage leveren aan het bezoeken/coachen van de deelnemers op hun eigen locatie.

• Functioneren voor de RCO’s als ‘dagelijks’ aanspreekpunt.

• Het verzorgen van het handboek EHBO.

• Het organiseren van de slotconferentie.